Wat geloven we?

Christelijk geloof

Als gemeente zijn we kerk van Jezus Christus. Dat betekent dat Hij voor ons centraal staat. De Bijbel vertelt ons van Zijn komst in de wereld, van Zijn lijden en sterven voor onze zonden en van Zijn opstanding uit de dood. Door Gods onvoorstelbare liefde heeft Hij zijn Zoon Jezus Christus naar de wereld gezonden om Redder van mensen te zijn. Iedereen die in Hem gelooft wordt gered en mag het eeuwige leven ontvangen op de nieuwe hemel en aarde die komen zal.
We vormen een gemeenschap van mensen die zich door Hem willen laten leiden, Hij is onze Heer. Die boodschap mogen en willen we in woord en daad ook graag uitdragen in de wereld om ons heen.

Wie bij ons in de kerkzaal binnenkomt, ziet meteen het grote kruis voorin de kerk. Dat kruis is een symbool van het lijden en sterven van Christus. Daardoor heeft Hij voor alle mensen die in Hem geloven de weg vrij gemaakt naar God. Zo mogen we God, onze Schepper, weer ontmoeten. 

Geloven betekent dat we persoonlijk antwoord geven op de goede boodschap van Gods liefde voor ons. Kerk van Jezus Christus zijn betekent dat we Hem willen volgen. We willen leven uit Zijn liefde en we willen er zijn voor de mensen om ons heen. 
Iedere zondag komen we samen om God te eren en om elkaar te ontmoeten. Centraal in onze diensten staat Gods Woord, de Bijbel. Daar willen we naar luisteren en leren om van daaruit te leven en uit te dragen wie Hij voor ons is.

De inhoud van het christelijk geloof is lang geleden verwoord in drie belijdenissen. Deze belijdenissen worden wereldwijd door alle christenen beleden. Ook wij sluiten ons aan bij die traditie en belijden ons geloof met de Apostolische Geloofsbelijdenis, de Geloofsbelijdenis van Nicea-Constantinopel en de Geloofsbelijdenis van Athanasius.

Gereformeerde traditie en identiteit

We zijn niet alleen een christelijke kerk, we zijn ook een gereformeerde kerk omdat we voortkomen uit de Reformatie en staan in de gereformeerde traditie die ontstond in de 16e eeuw, onder invloed van mensen als Maarten Luther en Johannes Calvijn. In die tijd is herontdekt dat de mens alleen gered wordt uit genade. Dat wil zeggen: We kunnen onze redding niet verdienen door goede werken te doen maar we ontvangen die redding alleen door het geloof in Jezus Christus Die onze zonden heeft gedragen.
Kernbegrippen van wat we als kerk belijden zijn de gerichtheid op Gods genade, de noodzaak van persoonlijk geloof en het bestuderen van de Bijbel als Woord van God.

De hoofdpunten uit de Bijbel zijn in de tijd van de reformatie samengevat in verschillende belijdenisgeschriften. Belijdenissen waarvan wij geloven dat ze de Bijbelse waarheid goed weergeven zijn: 

  • de Nederlandse Geloofsbelijdenis;
  • de Heidelbergse Catechismus;
  • de Dordtse Leerregels.